Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Varför ENergiEFFektivisera?

 

För affärerna och klimatets skull

 

Att minska era energikostnader är i högsta grad vettigt för affärerna och det har en positiv inverkan på klimatet. Energieffektiviseringsåtgärder har alltid varit ett ”win–win” förhållande och representerar en av de minst riskfyllda investeringarna som går att

hitta. Ni har troligen, som de flesta andra, struntat i dom i tron att det är ohanterligt.

Men nu, med pågående klimatförändringar och osäkerhet om framtida tillgång till energi, så är det dags.

 

Energikostnaderna kommer att öka

 

Redan idag utgör energiskatterna en påtaglig del av kostnaden och dom kommer att fortsätta att öka. Därutöver har vi handel med utsläppsrätterna, koldioxidrättigheter,

som ytterligare kommer att driva prisutvecklingen. Osäkerheten om tillgången till energi, ”security of supply”, är också en prisdrivande faktor.

 

Minskade energikostnader möjliggör ökade vinster

 

Om energikostnaden utgör 10 procent av era totala kostnader så innebär en 20 procentig energieffektivisering att vinsten ökar med 2 procent.

 

Kostnaden för många produkter kommer att öka

 

• Alla andras kostnader kommer att öka som en följd av bland annat utsläppsrätterna, kostnader för råvara och transportintensiva produkter ökar mest.

• Ett minimerande av restprodukter blir därigenom viktigt eftersom det minskar behovet av transporter och råvara.

 

Det är bra ekonomiplanering

 

• Risk management. Att ha bra koll på företagets kostnader är bra företagande. Riskerna med energikostnaderna är höga eftersom framtiden är oviss både vad gäller prisutveckling och tillgång.

• Driftfördelar. Att se över energianvändningen leder ofta till andra förbättringar i processen och driften.

 

Andra orsaker

 

• Ökad komfort. De fl esta åtgärder som vidtas för energieffektivisering leder ofta till en ökad komfort för de anställda till exempel genom stabilare inomhusklimat och bättre belysning.

• Motivation för de anställda. Att företaget engagerar sig i klimatfrågorna genom ett aktivt agerande ökar de anställdas känsla för företaget. Underskatta inte detta.

• Positiv press. Lokalpressen är villig att lyfta fram positiva åtgärder som lokala företag genomför.

• Kundrelationen. Allt fler kunder värderar engagerade företag högre än andra.

• Vara först. Vänta inte på att alla dina konkurrenter gjort något. Gör det först och försäkra dig om den fördelen av det.