Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Senaste nytt EPBD (Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU)

Förtydliganden och tillägg maj 2010. Summarisk sammanfattning.

Byggnader inom EU star för 40 % av energikonsumtionen och nästan lika stor andel av utsläppen (GHG). Enligt ECEEE skulle den totala energikonsumtionen i EU minska med 11 % om alla kostnadseffektiva åtgärder i byggnaderna genomfördes.

Vad innebär EPBD?

 

• Senast 31 december, 2020, skall nya byggnader förbruka ”nära noll” energi och den energi som förbrukas skall huvudsakligen komma från förnybara källor.

• Offentliga förvaltningar som äger, eller hyr, en byggnad skall senast 31 december, 2018, nått ovanstående mål. Detta som ett gott föredöme.

• Innebörden av ”nära noll” framgår av Bilaga 1 till direktivet som beskriver hur beräkningar ska göras.

• Inga mål är satta för befintlig bebyggelse. Medlemsstaterna ska däremot föregå med gott exempel och genom stimulansåtgärder uppmuntra till effektivisering.

• För större byggnader (> 1000 m2) förväntas en skärpning, troligen under 2014.

• Minikrav för komponenter och renoveringar finns.

• Skärpta krav på Energideklarationerna kommer att krävas.

• Medlemsstaterna måste införa straffåtgärder för underlåtenhet att följa direktivet.

För vilka byggnader gäller direktivet?

 

Direktivet gäller ALLA byggnader som slutanvänder energi – bostäder, kommersiella, offentliga och industrier.

Medlemsstaterna är tillåtna att göra undantag för följande:

 

• K – märkta (specificeringar krävs)

• Byggnader för tillbedjan och religiös verksamhet.

• Temporära byggnader som används kortare tid än 2 år.

• Fristående byggnader < 50 m2.

Vilka är nyheterna i det omförhandlade direktivet avseende nybyggnation?

 

Det finns många nyheter för alla byggnader även om de flesta avser nybyggnation.

 

• Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att kraven är kostnadseffektiva. (Artikel 4)

• Medlemsstaterna ska försäkra sig om att, innan en byggnation startats, följande övervägts.

o Decentraliserad energiförsörjning från förnybar energi.

o Kraftvärme

o Fjärrvärme/Kyla speciellt där produktionen är baserad på förnybar energi.

o Värmpeumpar.

Vad gäller för befintliga byggnader?

 

Det finns inga mål satt för befintlig byggnation men

 

  • Artikel 4 fastslår att medlemstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att kraven som sätts är kostnadseffektiva.
  • Artikel 4 fortsätter med att fastslå att också de krav som sätts på byggnadskomponenter också är kostnadseffektiva.
  • Kraven får vara olika för olika byggnadstyper och mellan nya och gamla.
  • Kraven ska ta hänsyn till inomhusklimatet såväl som byggnadens funktion.

Vad menas med kostnadseffektivitet?

 

Artikel 2 definierar det som

 

  • Den lägsta kostnaden bestäms med hänsyn till; energirelaterade investeringskostnader, DoU kostnader (inklusive intäkter från egen energiproduktion i eller i anslutning till byggnaden), avvecklingskostnader, under byggnadens livstid.
  • Respektive medlemsstat fastställer vilka livstider som gäller.

Vad menas med större ombyggnad?

 

Enligt artikel 2 är en större ombyggnad/renovering dä

 

a. Kostnaden för åtgärden överstiger 25 % av byggnadens värde.

b. > 25 % av fasaden genomgår renovering

Medlemsstaterna kan välja ett av alternativen.

 

Artikel 7 fastslår att medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att en byggnad som genomgår en större ombyggnad/renovering möter de krav som ställs i Artikel 4.

Artikel 10 fastslår att medlemsstaterna ska ta hänsyn till ”kostnadseffektivitet” när man tillhandahåller ”incitament” för konstruktion eller större renovering av byggnader.

Det här var en kort sammanfattning över vad jag ser som intressant just nu, utöver denna sammanfattning finns ett stort avsnitt i direktivet, av mer ”fiskal” karaktär, som jag utelämnat. Mer information går att få via länken nedan.

http://www.eceee.org/buildings