Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Stöd till solceller

Stödet avser solceller och inte solfångare eftersom dessa omfattas av solvärmestödet. Solel-/solvärmehybrider är en speciell typ av solcellsmodul där solcellerna kyls med ett medium och värmen tas tillvara i form av varmvatten. Denna typ av solceller ger en högre total verkningsgrad men en lägre elverkningsgrad.

Syftet med det nya stödet från 2009 – 2011 är att fortsätta skapa intresse för solceller i den byggda miljön. Genom att fler aktörer i hela värdekedjan kommer i kontakt med tekniken och lär sig använda och anpassa sig till den så kommer kostnaderna att kunna sänkas. Målet är också att den årliga elproduktionen från solceller i Sverige ska öka med 2,5 GWh under stödperioden.

Mängden nätanslutna solcellsanläggningar har ökat kraftigt och ett antal solcellsentreprenörer har etablerat sig på marknaden.

Förutsättningarna för stödet till solceller är följande:

 

  • • Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem
  • • Bidraget är på 60 % (55 % för stora företag) och gäller hela solcellsinstallationen, både material och arbete.
  • • Alla typer av sökanden kan söka stödet.
  • • Det maximala stödbeloppet är 2 miljoner kronor per byggnad.
  • • Det totala beloppet som avsatts för stödet är 100 miljoner kronor under 2009 och 50-60 miljoner för 2010 respektive 2011.
  • • Stödet gäller från och med den 1 juli 2009 till den 31 december 2011.
  •  

Stödet är rambegränsat, dvs, det kan bara ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Komplettering ur ”Budgetpropositionen för 2011”

Ytterligare stöd för solvärme 2011 och för solceller 2012

Det är angeläget att fortsatt stimulera användning av energitekniker som är gynnsamma i ett klimatperspektiv. Stöden för solvärme och solceller tillförs därför totalt 85 miljoner kronor.

Regeringens tidigare beslutade satsning på solceller förlängs genom att ytterligare 60 miljoner anvisas för ändamålet under 2012. Stödet för solvärme förlängs genom att 25 miljoner kr anvisas för 2011.