Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Vita certifikat inget för Sverige eller….?

I slutet på september (2010) avrapporterade Energimyndigheten sin utredning angående Vita Certifikat.

Slutsatsen är tydlig i rapporten; Vita Certifikat, enligt de modeller som används idag på andra ställen i Europa, är inget för Sverige, i vissa fall kan de dessutom motverka syftena.

Jag satt själv med i den referensgrupp till Energieffektivitetsutredningen som Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme satt ihop, vi lät Elforsk göra en snabbutredning om Vita Certifikat och våra slutsatser blev i stort samma som Energimyndighetens. Vi såg dock att det under vissa villkor, anpassade för Sverige, kunde vara en framkomlig väg.

De främsta skälen till att inte införa Vita Certifikat, enligt Energimyndigheten:

 

• Sveriges energipolitik bygger på energimarknader där styrmedel syftar till att ta bort marknadsmisslyckanden, exempelvis EU:s handelssystem men också t.ex. energimärkning. Vita certifikat syftar inte till att hantera något marknadsmisslyckande som inte redan hanteras av något annat styrmedel.

• För att vita certifikat ska vara ett samhällsekonomiskt effektivt styrmedel behöver det så kallade energieffektiviseringsgapet kunna bestämmas, det vill säga hur mycket energianvändningen skulle effektiviserats om alla marknadsmisslyckanden vore till fullo korrigerade. Energimyndigheten anser att det inte är möjligt att definiera ett sådant gap.

• Vita certifikat premierar genomförande av åtgärder, inte effekt på energianvändningen per se. Det är den bedömda effekten av dessa åtgärder som ska summeras till den kvot som den kvotpliktige ålagts. Ofta är den bedömda effekten ett schabloniserat värde. Det finns därför en skillnad mellan reell effekt och certifierad effekt.

• Vita certifikat som omfattar eleffektivisering kommer att påverka och påverkas av EU ETS och elcertifikat. Energimyndigheten bedömer det som osannolikt att vit a certifikat kan hållas additionella till dessa styrmedel. Vita certifikat riskerar även att överlappa både energiskatter och bidrag.

• Vita certifikat har små möjligheter att kostnadseffektivt bidra till de klimat- och energipolitiska målen för år 2020.

Energimyndigheten säger inte helt NEJ till certifikaten och visar i slutet på rapporten på framkomliga vägar, man konstaterar också att Vita Certifikat har lett till ökad effektivisering och att det ”kan vara en önskvärd utveckling”. Vita Certifikat har också stort stöd inom EU.

 

Några exempel på krav för ett system med Vita Certifikat i Sverige:

 

• Tydliga mål med systemet. Olika mål ställer olika krav.

• Erfarenheter från andra system visar på vikten med långsiktighet.

• Rätt målgrupp i förhållande till målet.

• Rätt kvotpliktig i förhållande till målgrupp. (Om transporter är målet är det inte rimligt att elbolag är kvotpliktiga)

Rapporten har ett utförligt resonemang kring dessa frågor.

Det politiska trycket av att agera kan trots allt innebära att certifikaten införs. Framtiden får visa.

Torsten

Länk till rapporten: energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2010/Sverige-nar-energibesparingsmalen-enligt-energitjanstedirektivet/

-