Torsten Olsson to@eneff.se +46 727 35 45 55

Vad är EnEff?

EnEff är en förkortning av Energieffektivisering och var det arbetsnamn som en statlig utredning (SOU 2008:25) använde sig av under arbetets gång. Utredningen i sig var en konsekvens av ett EG-direktiv (2006/32/EG) där medlemsstaterna skulle visa hur de skulle åstadkomma en energieffektivisering på 9 % fram till 2016. (Ett mål som Sverige anser att man kommer att nå med redan beslutade åtgärder.)

I januari 2009 gjorden den s.k. ”20-20-20” överenskommelsen inom EU, dvs. att man till 2020 skulle klara av följande:

 

• 20 % av energiproduktionen ska vara förnybar (bindande åtagande, skall fördelas mellan staterna)

• 20 % energieffektivisering (rekommenderat åtagande)

• 20 % utsläppsreducering, CO2 (bindande åtagande, skall fördelas)

• samt 10 % förnybart inom transportsektorn

 

Av Sveriges elproduktion är redan 41 % förnybart och fick som nytt mål 47 %, men Sverige gjorde ett åtagande om att den andelen skall vara höjd till 49 %.

För Sverige är ”20-20-20”-målen betydligt tuffare att nå än de som gällde till 2016 och man kan förvänta sig betydligt kraftfullare åtgärder från regeringens och EU´s sida om vi menar allvar med att nå målen.

 

Några exempel på redan beslutade åtgärder inom EU/Sverige:

 

• Glödlampsförbudet.

• Energideklarationer

• Solcellsstöd

• Energiklassificering av fastigheter

 

I flera av medlemstaterna har myndigheterna valt att sätta press på energiaktörerna, ex.:

 

• England, Frankrike, Italien. Olika varianter på s.k. ”Vita certifikat”

• Finland, Danmark. ”Frivillig” överenskommelse med energibolagen om energieffektivisering.