Mallar för beräkning av lönsamhet

Det finns olika typer av mallar som kan visa på ekonomiska möjligheter för energieffektivisering i byggnader.

LCC-kalkyl
Inför valet om en energieffektiviseringsåtgärd ska genomföras eller inte bör en livscykelkalkyl upprättas (LCC-kalkyl). Det viktigaste att inkludera är er kalkylränta, en bedömning av förändrade energipriser under åtgärdens livslängd samt framtida underhållskostnader, både för åtgärden och om åtgärden inte genomförs. Hela den ekonomiska vitsen med en energieffektiviseringsåtgärd är att energikostnaderna och underhållet minskar mera än den kostnad du har för investeringen, sett under hela livslängden för åtgärden – detta går att visa upp enkelt i en LCC-kalkyl.

EEFs LCC-mall förenklad

Totalmetodik
BeLok har tagit fram Totalmetodiken tänker man i åtgärdspaket istället för på enskilda åtgärder. Åtgärderna i paketet uppfyller tillsammans lönsamhetskraven och tillsammans minskar åtgärderna fastighetens energibehov drastiskt. Beräkningar och genomförda projekt enligt Totalmetodiken visar energibesparingar på 30-60 % och en lönsamhet på över 10 % i många fall (räknat på förräntning av investerat kapital).

Läs mer om Totalmetodiken

Lönsamhetskalkyl
Bostadshus är en produkt med lång livslängd på en stabil marknad, varför långsiktiga kalkyler är en nödvändighet. BeBo har tagit fram en lönsamhetskalkyl särskild anpassad för energiåtgärder i flerbostadshus. Den bygger på nuvärdesmetoden, som tar hänsyn till både åtgärdens initiala investeringskostnad och drift- och underhållskostnader under åtgärdens livslängd.

Läs mer om Lönsamhetskalkyl 


Mer information om LCC och andra lönsamhetsberäkningar