Mer om renovering

Renovera rätt och lönsamt – Installatörsföretagen
Installatörsföretagen bedriver kontinuerligt olika projekt inom energieffektivisering och klimat. De vill hjälpa installatörer att renovera rätt och lönsamt – för att en bättre kunddialog, samverkan mellan olika aktörer och lönsamma renoveringar är mer lönsamt för alla!

Läs mer på Installatörsföretagens hemsida

Energieffektiv renovering – BeBo
Hur genomförs en energieffektiviserande renovering på ett bra sätt? Vad krävs av en organisation för att kunna åstadkomma detta? Vilken kunskap om dessa frågor finns idag och hur når vi ut med den till fler fastighetsägare?

Läs mer på BeBos hemsida

Energieffektiv renovering – BeSmå
Det finns stora möjligheter att minska energianvändningen i småhussektorn och göra det lönsamt, men trots detta är implementeringsgraden av energieffektiviserande åtgärder låg. För att uppnå de samhälleliga målen för energieffektivisering måste fler åtgärder vidtas för att ta tillvara på denna lönsamma potential även i småhus.

Läs mer på BeSmås hemsida

Energirenovera – CIT Renergy
Energirenovera.se är en informationsplattform med främsta syfte att uppmuntra och vägleda byggnadsägare som vill se över och förbättra sin byggnads energiprestanda. Plattformen har utvecklats av CIT Renergy som en del i EU projektet QualDeEPC

Läs mer på energirenovera.se

Lönsam energieffektivisering – Saga eller verklighet?

Det behöver bli enklare att överblicka och förstå effekter och ekonomi av energisparåtgärder. Installatörsföretagen har tagit fram en skrift för bedömning av konsekvenser av olika energibesparande åtgärder i flerbostadshus. Boken innehåller energisparpaket för olika typhus, tillvägagångssätt och metodik.

Köp Lönsam energieffektivisering – Saga eller verklighet? här