Klimatet

All energieffektivisering reducerar klimatpåverkan, oavsett vilken energi du använder. Energieffektivisering kan minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen. Energieffektivisering minskar också behovet av att bygga nya anläggningar för el- och värmeproduktion.

Vilken faktisk reduktion av klimatpåverkan en energibesparing innebär är inte alltid självklar. Det behövs en analys av vad som fysiskt händer med energitillförseln i hela energisystemet, nu och i framtiden.  Verktyget Tidstegen kan användas av exempelvis fastighets- och byggföretag för att beräkna klimatkonsekvenserna av olika lösningar för byggnaders energitillförsel. Resultaten kan sedan användas som ett av flera beslutsunderlag vid val av olika energilösningar

Verktyget Tidsstegen
Mer om Energieffektivisering och klimatpåverkan