Energieffektivisering behöver prioriteras högre

Bristen på planerad politik för ökad energieffektivitet står i kontrast till EU:s klimatpolitik som framhåller energieffektivisering som en viktig hörnsten, menar Klimatpolitiska rådet i sin årsrapport 2024. I rapporten utvärderas regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

2024-03-22

”Gör energi- och resurseffektivisering till en bärande del av Sveriges politik för klimatomställningen och tydliggör hur Sverige ska bidra till att nå EU:s mål om energieffektivisering”. Detta uppmanar Klimatpolitiska rådet i sin årsrapport 2024.

Regeringens politik ger inte svar på hur Sveriges klimatmål till 2030 ska nås. Inte heller är den tillräcklig för målet om nollutsläpp 2045. Det är den skarpa kritiken som presenteras i Klimatpolitiska rådets årliga rapport.

Bristen på planerad politik för ökad energieffektivitet står i kontrast till EU:s klimatpolitik som framhåller energieffektivisering som en viktig hörnsten, menar Klimatpolitiska rådet. Energi- och resurseffektivisering är lågt prioriterat i regeringens handlingsplan. Den EU-gemensamma principen om ”energieffektivisering först” nämns inte, utan handlingsplanen domineras snarare av ett tillförsel-perspektiv. Vikten av en generellt sett mer effektiv och cirkulär resursanvändning lyfts fram, men främst i beskrivningar av EU:s omfattande politik på området.

Regeringen har tidigare fått kritik från europeiska kommissionen när de granskade den svenska energi- och klimatplanen i höstas. Kritiken grundar sig även där på avsaknad av energieffektivisering som en viktig del i regeringens planer.

”Energieffektivisering behöver prioriteras högre – så enkelt är det!” säger Lotta Bångens, VD på Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering, Eneff.

Klimatpolitiska rådet tar även upp begreppet ”sufficiency”, som kanske närmast kan översättas med tillräcklighet. Till skillnad från ”efficiency”, eller effektivitet, där man bara tittar på effektiviteten i själva produkten eller användandet, men inte om användningen egentligen behövs. Vi behöver även politik för sufficiency – som reducerar efterfrågan så att vi kan leva med välfärd inom de planetära gränserna.

Klimatpolitiska rådets rapport 2024

Dela