Energieffektivitet måste synliggöras

Studien ”Gör energieffektivitet synlig i energimixen” utförd av IEECP betonar vikten av att inkludera energibesparingar som en viktig energikälla. Studien föreslår sju åtgärder för att öka synligheten av energieffektivitet – det övergripande målet är att säkerställa att energieffektivitet prioriteras i den allmänna energidebatten.

2023-11-13

Energieffektivitet behöver synliggöras och integreras i energimixen. En ny studie med titeln ”Gör energieffektivitet synlig i energimixen” utförd av IEECP analyserar möjliga sätt att lägga till energibesparingar som en energikälla. Studien integrerade data om energibesparingar från 2021 (ODYSSEE MURE-projektet). Den visar effekten av energibesparingar i energimixen genom att inkludera energibesparingar i klassiska diagram.

Energieffektivitet kallas ofta ”det första bränslet” i politiska sammanhang, men ändå är det sällan synligt i beräkningar gällande energianvändning, vilket gör det svårt för energibesparingar att bli en del av energistrategier.

Enligt IEECP behöver förbättringar av energieffektiviteten följas för att kunna betraktas som en energiresurs i sig – på lika villkor som andra energiresurser. I studien listas sju kompletterande åtgärder som kan öka synligheten av energieffektivitet:

  1. Integrera energieffektivitet i energimixen
  2. Integrera energimixen i energieffektivitetspublikationer
  3. Gör energieffektivitet synlig i framtidsinriktade scenarier
  4. Tilldela medel för datainsamling i linje med databehov
  5. Inrätta en europeisk arbetsgrupp för energieffektivitetsdata
  6. Förbättra synligheten av resultaten av energieffektivitetspolitiken
  7. Belysa de aktuella effekterna av energieffektivitet

Läs hela rapporten här!

 

 

Exempel på integrering av energieffektivitet i energimixen:

Dela