Avtal om energiprestanda Ramnäs Bruk AB

Utfört av energitjänsteföretaget: Mälarenergi AB Läs mer om Mälarenergi - EnergitjänsterDrivkraft för att starta projektetBehov av underhållsåtgärder i kombination med investeringar i ny produktionsutrustning. Minska miljöpåverkan, ta bort oljeberoende samt förbättra inomhusklimat.Beskrivning av projektVärme:
 • Bortkoppling från oljeeldat närvärmesystem med syftet att göra Ramnäs Bruk självförsörjande genom tillvaratagande av spillvärme från processen.
 • Byte av kulvert för sjövattensystem för effektivare kylning och tillvaratagande av spillvärme från produktionsugnar.
 • Installation av värmepumpar till spillvärmen samt installation av gaspanna som spetsvärme och redundans när processen inte körs.
 • Installation av luftvärmare till vattenburna areotemprar.
 • Elförbrukningen i anläggningen kommer öka genom installation av värmepump men är mer kostnadseffektivt än olja och har mindre miljöpåverkan.
Belysning:
 • Belysningen i produktionshallarna bestod av högtrycksnatrium som ersattes med metallhalogen.
 • Belysning i verkstad byttes till LED belysning utan byte av armaturer.
Övrigt:
 • Installation av ny tryckluftskompressor för minskad elanvändning.
 • Optimering av temperaturer, driftstider, luftflöden etc. i värme- & ventilationssystem.

Våra tjänster

 • Bakgrund

  Företaget tillverkar och exporterar ankarkätting till offshoreindustrin, en bransch som ställer extremt höga krav på kvalitet och säkerheten till havs. Ramnäs Bruk grundades 1590 och tillverkning av ankarkättingar startade 1876.

 • Beskrivning av byggnaden

  Industribyggnader i gammal bruksmiljö

 • Total Atemp

  -

 • Antal byggnader

  Kontor och industri

 • Beställartyp

  Industriföretag

 • Ort

  Ramnäs

 • Klimatzon

  3

 • Byggnadsår

  Blandat

 • Genomförandeår

  2014

 • Status innemiljö före åtgärd

  Varierande och ojämnt fördelad temperatur i produktionslokalerna. Gammal och dålig belysning.

 • Status innemiljö efter åtgärd

  Jämn temperatur och bättre fördelning av värmen tack vare fler uppvärmningspunkter. Bra belysning.

 • Projekterad energianvändning per kvm efter åtgärd

  Besparing på 60 % (för uppvärmning, fastighetsel och tryckluft)

 • arrow-left Goda exempel