Brf Storuven

Förbättrad inomhusmiljö och en minskad energianvändning i lägenheter på trafikerad gata

Utfört av energitjänsteföretagen: WSP, Camfil Kontakt bostadsrättförening: styrelsen@storuven.seBrf Storuven äger och förvaltar fastigheter på Hornsgatan och Brännkyrkagatan i Stockholm. I samband med en omfattande renovering av husen 2013-2014 valde bostadsrättsföreningen att genomföra ett antal energieffektiviseringsåtgärder, däribland effektivisering av ventilationen och förbättrad inomhusluft. Åtgärderna har lett till stora energikostnadsbesparingar och förbättrad inomhusmiljö. Den 26 september 2017 besökte bostadsministern brf Storuven och samma dag presenterade regeringen en ökad satsning på sundare byggnader.Beskrivning av åtgärderI projektet ville man undersöka om ventilationsåtgärder kunde förbättra inomhusluften genom att rena och stoppa inkommande partiklar från utomhusluften på den hårt trafikerade gatan. Bostadsrättsföreningen valde år 2014 att ersätta det mekaniska frånluftsystemet med  fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (FTX-system).Med hjälp av FTX-ventilation kan man både minska partikelkoncentration och få en mer balanserad ventilation. Konventionella luftbehandlingsaggregat med plattvärmeväxlare har använts, tilluft har tillförts på ett antal lämpliga ställen i lägenheten, exempelvis bort från gatan och diskreta kanaldragningar har gjorts i lägenheten, berättar Camfil som ansvarade för mätningarna. Läs mer här.Samtliga fönster och fönsterdörrar byttes också ut till energieffektiva treglasfönster i syfte att optimera nyttan av FTX-systemet. "Man bör alltid kombinera FTX-system med energieffektiva fönster för att få en riktigt bra effekt på energibesparing men framförallt ett bra inneklimat" enligt Arne Elmroth, professor em. byggnadsfysik. Åtgärderna gjorde att tilluftskanaler inte längre behövde dras till fönstren och det ledde till ett avsevärt förbättrat inneklimat och ökad komfort i lägenheterna vittnar flera boenden.Bostadsrättsföreningen hyr ut en av sina lokaler till McDonalds. Restaurangverksamheten leder till att det bildas mycket värme i kök och restauranglokal och skapar särskilt stora möjligheter till energibesparing genom att återvinna värmen. Därför ersattes frånluftsfläktar i restaurangen med vätskekopplat värmeåtervinningssystem.Genomförda åtgärder
 • Utbyte av frånluftssystem till FTX-system med 80% värmeåtervinning
 • Energieffektiva, aluminiumbeklädda 3-glasfönster med god ljudisolering
 • Nya till- och frånluftskanaler (Brännkyrkagatan)
 • Mekanisk till- och frånluftsystem i garage ersattes med ett FTX-aggregat
 • Frånluftsfläkt för restaurang i bostadsrättsföreningens lokal ersattes med vätskekopplat värmeåtervinningssystem
 • Byte av undercentral för fjärrvärme
 • Tilläggsisolering av tak (Hornsgatan)
 • Sensorstyrd LED-belysning i trapphus och garage
 • Stambyte
 • Nya hissar (ålderskäl)
Brf Storuven halverade sin energianvändning!Enligt beräkningar var den förväntade besparingen för värme ca 50 %, vilket visade sig stämma med mätvärdena på fjärrvärmen efter åtgärder. Enligt värden från elleverantören minskade elanvändningen med ca 10 % efter åtgärder. Det sammanlagda behovet av köpt energi halverades nästan från 974 MWh till 511 MWh vilket motsvarar en minskning på 48 %.Värmeåtervinningen från McDonalds bidrog mycket till energibesparingen. Om man exkluderar värmeåtervinning från restaurangen, skulle energibesparingen vara 30 % istället för 48 %, vilket också är en stor besparing.Bättre inomhusklimatHornsgatan och Brännkyrkagatan är högt trafikerade gator i huvudstaden med höga partikelhalter från fordon. Mätresultat före och efter åtgärder från en lägenhet i byggnaden visade att det går att minska partikelhalten och förbättra luftkvaliteten inomhus genom installation av FTX-system i kombination med F7-filter. Flera av boenden tycker också att inomhusmiljön har förbättrats på andra sätt enligt styrelsen; det är tystare inomhus tack vare nya fönster och borttagning av tilluft med springventiler i fönstren, det går också att vintertid sitta nära fönster utan att uppleva kallras.Viktiga lärdomarDet är viktigt att förstå att förutsättningarna för energieffektivisering ser olika för varje hus. Dessutom är flera parter inblandade i ett energieffektiviseringsprojekt, såsom entreprenörer, konsulter och projektledare. En förutsättning för att lyckas med projektet är att alla parter besitter rätt kompetens och tillräcklig kunskapsnivå för sina ansvarsområden.Åtgärderna påverkar varandra och det kan bli väldigt komplext. Därför måste åtgärderna planeras med hänsyn till varandra; det kan handla om att genomföra åtgärder i rätt ordning, att ha ett ordentligt uppföljningssystem för att säkerställa energibesparing och ha möjlighet att påverka när målen inte nås. Det krävs således även kunskap och förståelse för andra områden utanför ens egna expertis. En kraftfull projektledning kan vara nyckeln och är nödvändigt, särskilt i större projekt med flera större åtgärder.Tips!– Säkerställ att projektledaren har tillräckligt teknisk kompetens– Säkerställt att de konsulter och entreprenörer ni anlitar har  god kunskap och erfarenhet av renovering– Ge tydliga uppdrag till konsulterna– Säkerställ att det finns en bra mall för uppföljning av energi m.m. efter renoveringen och att denna följs.– Anlita en kompetent oberoende besiktningsmanKälla: Intervju Arne Elmroth, Brf Storuven, Bilaga: Intervjusvar. Stockholm. WSP, 2015 Läs mer om renoveringen i Bebos rapport: http://www.bebostad.se/library/1781/rekorderlig-renovering-brf-storuven.pdf 

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Flerbostadshus

 • Byggnadsår

  1967 - 1968

 • Antal lägenheter

  47

 • BOA före renovering

  3783 kvm

 • BOA efter ombyggnad

  4095 kvm

 • Åtgärder genomförda

  2013-2014

 • Skäl till åtgärd

  Nuvarande system uttjänt Förbättra innomhusmiljön Minska klimatpåverkan

 • Specifik energianvändning före åtgärder

  168 kWh/kvm, år

 • Specifik energianvändning efter åtgärder

  83 kWh/kvm, årObs! En stor del av besparingen uppskattas komma från värmeåtervinningen i restaurangen. Exklusive denna uppskattas den specifika energianvändningen efter åtgärder till ca 114 kWh/kvm, år.Det är fortfarande en minskning med 54 kWh/kvm, år motsvarande 32 %.

 • Energibesparing värme (procent)

  50 %

 • Energibesparing el (procent)

  10 %

 • arrow-left Goda exempel