Effektivisering av ventilationen i flerbostadshus Stockholmshem AB

Tätning av ventilationsrör minskar energikostnaderna!

Utfört av energitjänsteföretaget: SMB SkorststensFolket AB Läs mer om SkorstensFolket här Beställare: Stockholmshem AB Kontaktperson: Robert Engholm, robert.engholm@stockholmshem.se

Bakgrund

Läckande ventilationskanaler är ett vanligt problem i befintliga flerbostadshus. Det medför dels onödigt höga kostnader för energi på grund av ökat luftflödesbehov, dels kan det ge problem med spridning av lukter och föroreningar till lägenheterna.

Stockholmshem AB äger bland annat fastigheter på Sulvägen 32 i Solberga, som renoverades år 2014. Fastigheterna består av 237 lägenheter och har murade kanaler. I samband med renoveringen genomfördes ett omfattande tätningsarbete av ventilationen. Bakgrunden till detta var att inomhusklimatet i fastigheterna var undermålig, exempelvis på grund av att flödena inte kom fullt ut till alla lägenheter samt problem med spridning av lukter och matos (lukt som uppkommer från matlagning).

Beskrivning av åtgärder

Tätningsarbetet omfattade  infodring av mer än 600 ventilationskanaler, vilket sammanlagt motsvarar cirka 3500 meter. Kompositrör användes.

Innan kanaltätningen uppmättes läckflöden till 20 l/s för kök och 30 l/s för badrum (vid 50 Pa tryck). Uppmätta läckflöden efter tätningsåtgärder var så pass små att hög mätnoggrannhet inte gick att uppnå med mätutrustning. Uppmätta tryckfall över använd mätdosa låg i intervallet 0,2 till 2 Pa, vilket är långt under rekommenderat mätområde.

Resultat

Tack vare ett minskat luftflöde på frånluftsfläkten från 1600 l/s till 700 l/s förväntas en årlig kostnadsbesparing på 70 000-80 000 kr/år och hus.

Tätningsarbetet av ventilationskanalerna gick smidigt och kanalerna uppfyllde mycket hög täthetsklass efter de provtryckningar som gjordes.Tyvärr uteblev förbättrat inomhusklimat delvis, då ökade flöden ställde högre krav på lufttillförsel via tilluftsventiler. Dessa fick i efterhand fräsas upp för att få en större area. De problem som kvarstår beror på felaktigheter som gjorts i fastigheten vid renoveringar längre tillbaka i tiden. Exempel på detta är otätade rörgenomföringar samt lockade kanaler till lägenheter samt lokaler. Utredning av detta pågår.Att göra annorlunda nästa gång

En lärdom är att i kommande renoveringsprojekt lägga mer resurser på en noggrannare projektering och kartering av fastigheten. Detta för att ha bättre koll på vilka kanaler som går till olika rum och utrymmen.

För att få bättre utgångsläge för framtiden, krävs att entreprenörer utför bättre egenkontroller av installerade ventilationssystem samt att beställaren har bättre rutiner för uppföljning och besiktning.

 Detta exempel kommer från BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot energieffektivitet och miljöfrågor. Mer information om BeBos hemsida: www.bebostad.se 

Våra tjänster

 • Byggnadstyp

  Kommunala flerbostadshus

 • Antal lägenheter

  237

 • Byggnadsår

  1951

 • Åtgärd genomförd

  2014

 • Skäl till åtgärd

  Förbättra innomhusklimatet Åtgärda spridning av lukter via ventilationen

 • Entreprenadform

  Totalentreprenad genomförd av SmartFront

 • Kostnad för åtgärd exklusive moms

  5 miljoner kronor

 • Kostnadsbesparing (beräknat)

  80 000 kronor per år och hus.

 • Minskat luftflöde frånluftsfläkt

  900 liter per sekund(Minskning från 1600 l/s till 700 l/s)

 • Ventilationstyp

  Självdrag före och FTX-ventilation efter tätningsåtgärden

 • arrow-left Goda exempel