BRF: Hur börjar man?

Att genomföra energikartläggning
Grunden är alltid att veta dagens läge avseende förbrukning samt vilka åtgärder som är möjliga och lönsamma (inkl en kostnadsuppskattning av respektive). Här bör ni genomföra en energikartläggning. Denna kan även användas som underlag till energideklarationen. Har ni redan en bra och relativt nyligen utförd energideklaration med för er anpassade energisparåtgärder duger den troligen som underlag. Mera info om energikartläggningar och bra konsulter som genomför dessa hittar ni här.

Mätning och visualisering
I många fall behövs även bättre uppdelad energistatistik på olika system, olika byggnader eller annat. Då behöver ett antal extra energimätare installeras. Med så kallad visualisering kan ni även följa förbrukningen över tiden i telefonen eller på en hemsida eller liknande. Även ett system för mätning av temperaturen i alla lägenheterna bör övervägas. Detta ger underlag till den verkliga komforten i lägenheterna. Även ett system för mätning/debitering av tappvarmvatten bör övervägas i samband med att en mätarinstallatör upphandlas. Mera info om mätning hittar ni här.

Beteendeförändringar gör skillnad
Ett energieffektivt beteende av alla i huset är också viktigt för att reducera energianvändningen. Detta är inte lätt men gör vad ni kan och ha gärna med argumentet minskning av miljö- och klimatpåverkan.

Vikten av kunnig driftpersonal
En korrekt skötsel/drift av de tekniska systemen kan också spara mycket energi, utan att några större investeringar behöver göras. Den tekniska förvaltare ni anlitar måste därför ha även energikompetens. Mera info, förslag till kompletterande avtal samt bra leverantörer av drift- och underhållsavtal och med energikompetens hittar du här.

Planera vem som gör vad
Sedan bör ni ta ställning till när ni lämpligen utför dessa åtgärder och hur mycket jobb ni kan och hinner utföra själva. Det är lämpligt att åtgärder som sprids ut över tiden läggs in i er underhållsplan. Även den ekonomiska planen bör omfatta energieffektiviseringsåtgärder. Om ni vill få hjälp med upprättandet eller att revidera dessa dokument finnskonsulter som kan hjälpa till här.

Att handla upp och genomföra åtgärder
När ni sedan ska handla upp installatörer för de åtgärder ni vill göra kan ni välja på att projektleda arbetet själva eller handla upp en energiprojektledare som bevakar era intressen och driver projektet. Energiprojektledaren kan även hjälpa er att genomföra upphandlingen av installatörerna. Om flera installatörer handlas upp och ska utföra många åtgärder då rekommenderar vi att ni tar hjälp av en projektledare, energiprojektledare hittar ni här. Läs mer om upphandling här.

Topplista för energieffektivisering
Nedanstående är en ”topp 10 lista” på de åtgärder som genomsnittligt ger störst besparing och är mest lönsamma, utan inbördes ordning. Isoleringsåtgärder och förbättring av fönster bör göras innan åtgärderna på de tekniska systemen. När nedanstående är gjort (inkl. förslagen i energikartläggningen) kan bättre energitillförsel övervägas, till exempel solenergi, biopanna, fjärrvärme, värmepump.