Potentialbedömning styrmedel

I 2020 års avrapportering av ”Produktion i världsklass” inom sektorsstrategierna fanns en önskan från Energimyndigheten att tydligare beskriva hur det gap som finns mellan ”business as usual” och målet för energieffektivisering 2030 kan stängas med interventioner som identifierats. Det här projektet genomfördes av CIT Industriell Energi och syftade till att beskriva dessa interventioner för en ökad energieffektivisering samt kvantifiera vad de kan uppskattas bidra med för att stänga gapet till målet för år 2030.

Målet har inte varit att beräkna exakta förväntade resultat, utan att uppskatta storleken på energieffektivisering som interventionerna potentiellt skulle kunna leda till.

Potentialbedömning styrmedel – CIT Industriell Energi