Boverkets byggregler

Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF.

Man kan ha nytta av att läsa både själva regeltexten och annat material.

Boverkets byggregler, BBR